词语网

与史中郎钦听黄鹤楼上吹笛读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:13 时间:2021-10-25来源:词语网

  与史中郎钦听黄鹤楼上吹笛拼音及读音::

作者:李白

yǔ shǐ zhōng láng qīn tīng huáng hè lóu shàng chuī dí

与史中郎钦听黄鹤楼上吹笛

yī wèi qiān kè qù cháng shā,xī wàng cháng ān bú jiàn jiā。
一为迁客去长沙,西望长安不见家。
huáng hè lóu zhōng chuī yù dí,jiāng chéng wǔ yuè luò méi huā。
黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。

分类:

相关文章

    Ϣ