词语网

琴茶读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:21 时间:2022-02-11来源:词语网

  琴茶拼音及读音::

作者:白居易

qín chá

琴茶

wù wù jì xíng qún dòng nèi,táo táo rèn xìng yī shēng jiān。
兀兀寄形群动内,陶陶任性一生间。
zì pāo guān hòu chūn duō mèng,bù dú shū lái lǎo gèng xián。
自抛官后春多梦,不读书来老更闲。
qín lǐ zhī wén wéi lù shuǐ,chá zhōng gù jiù shì měng shān。
琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。
qióng tōng xíng zhǐ cháng xiāng bàn,nán dào wú jīn wú wǎng huán?
穷通行止常相伴,难道吾今无往还?

分类:

相关文章

    Ϣ