词语网

对酒示行简读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:30 时间:2022-02-11来源:词语网

  对酒示行简拼音及读音::

作者:白居易

duì jiǔ shì xíng jiǎn

对酒示行简

jīn dàn yī zūn jiǔ,huān chàng hé yí yí。cǐ lè cóng zhōng lái,tā rén ān dé zhī。
今旦一尊酒,欢畅何怡怡。此乐从中来,他人安得知。
xiōng dì wéi èr rén,yuǎn bié héng kǔ bēi。jīn chūn zì bā xiá,wàn lǐ píng ān guī。
兄弟唯二人,远别恒苦悲。今春自巴峡,万里平安归。
fù yǒu shuāng yòu mèi,jī nián wèi jié lí。zuó rì jià qǔ bì,liáng rén jiē kě yī。
复有双幼妹,笄年未结褵。昨日嫁娶毕,良人皆可依。
yōu niàn liǎng xiāo shì,rú dāo duàn jī mí。shēn qīng xīn wú xì,hū yù líng kōng fēi。
忧念两消释,如刀断羁縻。身轻心无系,忽欲凌空飞。
rén shēng gǒu yǒu lèi,shí ròu cháng rú jī。wǒ xīn jì wú kǔ,yǐn shuǐ yì kě féi。
人生苟有累,食肉常如饥。我心既无苦,饮水亦可肥。
xíng jiǎn quàn ěr jiǔ,tíng bēi tīng wǒ cí。bù tàn xiāng guó yuǎn,bù xián guān lù wēi。
行简劝尔酒,停杯听我辞。不叹乡国远,不嫌官禄微。
dàn yuàn wǒ yǔ ěr,zhōng lǎo bù xiāng lí。
但愿我与尔,终老不相离。

分类:

相关文章

    Ϣ